Αρμοδιότητες

 

Mε το ΦΕΚ 3626/Β/ 8-11-2016, στον Υπουργό Επικρατείας Δημήτριο Τζανακόπουλο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες:

α) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής,
β) της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
γ) της δημόσιας ενημέρωσης για την πορεία του έργου της Κυβέρνησης και των φορέων της.

Στις ανωτέρω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία,
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.